SEED BIOLOGY
UNDERSTANDING HOW THESE COMPLEX ENTITIES FUNCTION
PROF. ZHAO'S LAB
iIntroductory text about lab relationship, etc.
Zhao Lab, 2014: Left to right: Mr. Jinsong WEI; Ms. Xi LIU, Mr. Qinghui HAN; Mr. Ying LIU; Mr. Lifeng ZHANG, Prof. Tianyong ZHAO; Mr. Mingshuai ZHANG; Mr. Tao LI; Mr Dong WANG; Mr. Lei GU; Mr Yumin ZHANG; Mr. Jun YAN.
Zhao Lab, 2015: Left to right: Mr. Ying LIU; Mr. Tao JIANG; Dr. Jingjing LINGHU; Mr. Dong WANG; Ms. Mengqi LV; Mr. Yumin ZHANG; Dr. Lynnette DIRK; Dr. A. Bruce DOWNIE; Mr. Mingshuai ZHANG; Prof. Tianyong ZHAO; Mr. Xin WEI; Ms. Run SUN; Mr. Lei GU; Ms. Chunxia ZHANG; Mr. Tao LI; Ms Xi LIU; Mr. Qinghui HAN.
Zhao lab, 2017: Left to right: Mr. Qichao SUN; Ms. Xi LIU; Mr. Tao JIANG; Ms. Chunxia ZHANG; Mr. Xudong LI; Mr. Guanglong HAO; Mr. Qinghui HAN; Dr. A. Bruce DOWNIE; Dr. Tao LI; Prof. Tianyong ZHAO; Mr. Lei GU; Mr. Dong WANG; Mr. Ying LIU; Mr. Yumin ZHANG; Ms. Mengqi LV.
Zhao lab, 2018: Left to right: Back row: Mr. Yumin ZHANG; Mr. Ying LIU; Mr. Kelu CHEN; Mr. Qinghui HAN; Mr. Xudong LI; Mr. Tao JIANG (MSc); Ms. Mengqi LV. Middle row: Mr. Dong YAN; Dr. A. Bruce DOWNIE; Prof. Tianyong ZHAO; Dr. Lynnette DIRK; Dr. Lei GU; Mr. Tao JIANG; Mr. Qichao SUN. Front row: Ms. Wenjin ZHAO; Ms. Yinggang GAO; Ms. Chunxia ZHANG.